Liên kết Ví với Tài khoản Ngân hàng
BƯỚC 1: Truy cập https://webmoney.com.vn/ Chọn DỊCH VỤ, chọn "Liên kết Ví"
             

BƯỚC 2: Đăng nhập vào tài khoản WebMoney.

              

              

              

BƯỚC 3: Chọn "Thêm tài khoản ngân hàng"
             

BƯỚC 4: Nhập thông tin tài khoản ngân hàng cần liên kết với Ví
             

BƯỚC 5: Chọn "Thực hiện rút tiền" để rút tiền hoặc "Quay lại liên kết ví" để thêm tài khoản ngân hàng.